Kulturní památka

Ministerstvo kultury ČR dne 31.7.2001 prohlásilo podle § 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání a dvě pole zdi s pilíři a kovanou bránou v Orlové, ulice Petra Cingra, pozemek parcelní číslo 1798 stavební, k.ú. Orlová-Město, okr. Karviná, kraj Moravskoslezský, za kulturní památku.

 

Návrh na prohlášení za kulturní památku ČR byl podán 23.5.1996 a komise Ministerstva ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, sekce nemovitých památek dopručila prohlášení s tím, že se jedná o architektonicky významnou stavbu z období romantického klasicismu, mimořádně působivou v kontextu města.

 

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové je zděná omítaná jednolodní stavba s částečně předstvenou věží a polygonálně uzavřeným presbyteriem. Stavba z roku 1862 byla realizována stavitelem Josefem Grosem z Těšína.

 

Střecha kostela je plechová, nad lodí valbová, na věži jehlancová zakončená křížkem. Fasáda kostela je výrazně horizonálně členěna, kdy celou stavbu obíhají sokl, kordónová římsa, vlys s motivy rozet a korunní konzolová římsa.

 

Před severním vstupním průčelím se nacházejí dvě pole hladké zdi, vymezené dvěma většími a dvěma menšími pilíři, mezi kterými je jednoduchá kovaná brána.

 

Movité věci nacházející se v tomto kostele nebyly předmětem návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, přestože vykazují znaky kulturní památky.

 

Proto uvadíme i krátký popis interiéru kostela.

 

V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice.

 

V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19.století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem. Jednolodní stavba má dvě pavlače určené k sezení.

 

Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem.

 

Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska. Na velkém zvonu s váhou 804 kg je umístěn nápis: „Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. 1Kor. 3,11“, na středním zvonu s váhou 607 kg je umístěn nápis: „Ale my lud twój i owce pastwiska twego, będziemy cię wysławiali, od narodu do narodu będziemy opowiadać chwałę Twoją. Psalm 79,13“, na malém zvonu s váhou 400 kg je umístěn nápis: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki. Żyd. 13,8“