Provedené opravy

Můžeme bez skrupulí říci, že na této kulturní památce je stále práce jako na kostele. Nebylo tomu jinak ani v minulých letech.

Kostel prošel v podstatě třemi zásadními opravami, které byly vyvolány vlivy důlní činnosti. Následky těchto škod byly zahlazovány poprvé v roce 1910. Další významná oprava následovala v roce 1928. Opravy zdí a kleneb kostela byly vykonány také v roce 1948, 1950, 1951 a 1958. Série dalších oprav poškozených zdí stavby následovala v letech 1970, 1977 – 1978. Ani tyto opravy nebyly posledními a v roce 1979 znovu vyvstává nebezpečí zřícení kleneb. Byla tedy zpracována projektová dokumentace s názvem: „Preventivní zabezpečení kostela před možnou havárií z poddolování“ a začátkem roku 1981 byla započata generální oprava kostela. Práce byly dokončeny závěrem roku 1982. Další generální oprava pak následovala v roce 2005, kdy opět hrozilo zřícení kleneb a bylo třeba vyměnit už nefunkční statické zabezpečení stavby. Závěrem prací pak byla nová omítka na celém kostele.

V dalších letech proběhla generální oprava varhan, rekonstrukce vstupní brány, instalace mříží ve vstupu do kostela, rekonstrukce zvonů, rekonstrukce přístupového schodiště do věže kostela a instalace nových věžních hodin. Jednou z posledních prací byly činnosti na věži kostela: nátěr krytiny, provizorní opravy okapů a záruční opravy fasád. V roce 2011 byly vykonány za pomocí Ministerstva kultury ČR a nadačního příspěvku Nadace OKD práce ve věži kostela. Jde o sanační práce na krovech a výměnu dřevěných podestů a zábradlí ve zmiňované věži.

Významnou investiční akcí byla rekonstrukce střechy kostela a věže. Stav střechy byl na ktaji životnosti. Některé krovy byly napadeny houbou a krytina byla nedostatečná v ochraně před deštěm. V důsledku opravy došlo k celkové výměně střešní krytiny, napadené krovy byly vyměněny. Stejný postup byl zvolen u věže kostela. Rekonstrukce proběhla v roce 2013

V dalších letech proběhla další etapa postupné výměny jednotlivých schodišť v kostele. Postupně byly vyměněny tyto schodiště: schodiště ze zákristie vedoucí ke kazatelně a dále oba dva schodiště vedoucí na druhé pavlače.

Až do současnosti jsou stále prováděny víceméně drobné opravy, které vedou ke zvelebování této kulturní památky.