Cíle a vize

Cíle a vize nadačního fondu vycházejí především z formulace účelu nadačního fondu, tak jak je formulován ve statutu: „Nadační fond je zřízen za účelem shromažďování prostředků na opravy kulturní památky Kostela SCEAV v Orlové, jejího provozu a propagace.“
 
Dle vyjádření, které je zahrnuté v prohlášení Ministerstva kultury ČR, se jedná o velmi o architektonicky významnou stavbu z období romantického klasicismu, mimořádně působivou v kontextu města, a proto si zaslouží výjimečnou pozornost a péči.
 
 
 
Vzhledem k minulým a současným doznívajícím důlním vlivům a také vzhledem stáří této kulturní památky, je nutné o kostel stále pečovat, provádět nutné opravy  a záchovné práce.
 
V nedávných letech byly realizovány tyto akce:
 
Statické zajištění stavby, vymalování interiéru, nová fasáda kostela, nové okapy a svody dešťové vody, nová dlažba v kostele, výměna bočních dveří, oprava krovů a sanace krovů ve věži, oprava točitého schodiště ve věži, instalace nových věžních hodin, oprava zvonů a jejich pohonu, nátěr krytiny věže a oprava okapů, výměna podestů na jednotlivých patrech věže, oprava varhan, instalace okrasné mříže do vstupu kostela, oprava hlavní brány a nová dlažba od brány ke kostelu, kolem kostela a za kostelem. Mezi poslední významné opravy patří rekonstrukce střechy kostela a věže a postupná výměna dřevěných schodišť v kostele.
 
Všechny akce realizoval farní sbor díky pomoci dotačních programů. Stále však je nutné provést další akce:
 

Oprava varhan.

Oprava oltáře.

Výměna kostelních lavic.

Výměna oken kostela.

 

 

Všechny vyjmenované potřebné akce je nutné realizovat s ohledem na stáří. Realizace se pohybuje v milionových částkách a vlastník není schopen tyto opravy uskutečnit bez pomoci dárců.
 
V oblasti propagace si nadační fond dává za cíl upozornit na tuto kulturní památku, která je do jisté míry opomíjená. Chce tak činit za pomoci podpory vydání publikace o historii, vydání propagačních materiálů jako kalendář, pohlednice a další upomínkových předmětů. Dále si klade za cíl propagovat tuto stavbu pro pořádání kulturních a jiných akcí.
 

Vizí nadačního fondu je, aby kulturní památka Kostel SCEAV v Orlové byl zachován v budoucnosti pro další generace a zároveň, aby se stalo dějištěm kulturního a společenského života města, včetně zachování církevního života.